Rakennuslupahakemuksen liitteet

Pääpiirustusten lisäksi rakennuslupaa haettaessa tarvitaan useita hakemuksia ja liitteitä.  Liitteissä esitetään esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuutta, tai osoitetaan rakennnuspaikan hallinta.

Liittenä olevilla hakemuksilla vahvistetaan suunnittelijat ja työnjohto sekä ilmoitetaan rakennushankkeesta tai haetaan poikkeamista esimerkiksi kaavamääräyksistä.

Pääpiirustusten liitteet rakennuslupahakemukseen

Pääpiirustusten lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee täyttää useita hakemuksia ja liitteitä. Liitteet, hakemukset ja itse pääpiirustussarjan voi toimittaa sähköisesti lupapiste.fi sivuston kautta.

Ensimmäistä kertaa lupapiste.fi palvelua käyttävän tulee rekisteröityä, ohjeet rekisteröitymiseen löytyy ohjesivulta.

Alla olevassa tarkastuslistassa esitellään yleisimmät vaadittavat hakemukset ja liitteet sekä suluissa linkki asianomaiselle ohjesivulle.

Rakennuslupahakemuksen liitteet ja hakemukset

 • Rakennuslupahkemus, toimenpidelupahakemus tai ilmoitus. Valitaan jokin edellämainituista rakennustyön laajuudesta riippuen.(Rakennuslupahakemus).
 • Mahdollinen poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemus. Lupa.fi palvelussa toimenpiteeksi valitaan ”Poikkeamisen hakeminen” > ”Poikkeamispäätös
  tai suunnittelutarveratkaisu”. Poikkeamiset perusteluineen kirjataan ”Hakemuksen tiedot” välilehdelle.
 • Naapureille ilmoittaminen. Lupaviranomainen esittää listan tiedotettavista naapureista hankkeen ”Lausunnot” välilehdelle. (Ohje naapurille tiedottamisesta)
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus (VTJ, KVV, IV). (Ohje työnjohtajan nimeäminen)
 • Vastaavan pää- ja rakennesuunnittelijan, talotekniikkasuunnittelijan ja vastaavan pohjarakennesuunnittelijan ilmoittaminen. Ilmoitetaan ja valtuutetaan Lupapiste.fi ”Osapuolet” välilehdellä. (Ohje osapuolten kutsuminen)
 • Selvitys rakennuksen terveellisyydestä. Selvityksessä tarkastellaan rakennuksen osien rakennusfysikaalista toimivuutta, todetaan selvitysmenetelmät ja arvioidaan erityissuunnittelun tarve.
 • Selvitys purkujätteistä, liite rakennus/purkulupaan. Selvitetään ”Rakennus ja purkujätesuunnitelma” kohdassa ”hankkeen kuvaus” välilehdellä.
 • Haja-asutusalueiden talousvesien käsittelyohje- ja perustietolomake. Selvitys tehdään kun rakennetaan kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella, kohteessa on imeytyskenttiä ym. Ohjeita ja lomakkeet löytyvät Ympäristöhallinnon sivuilta.
 • Esteetön rakennus, esteettömyyssuunnitelmat. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä määrittelee suunnitelmien laajuuden. Pientalon rakentamisessa sovelletaan yleisesti
  2–4 §:ää
 • Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön. Tila jossa järjestetään julkisia tilaisuuksia. Teatterit, näyttely- juhlasalit ym.)

Rakennuslupahakemuksen ilmoitukset

RH1, RH2, RH3 ja RK9 ovat väestörekisteriin meneviä ilmoituksia. Edellämainitut ilmoitukset ja  tiedot voi ja on helpointa jättää lupapiste.fi palvelun kautta sähköisesti. Tiedot täydenenetään lupapisteessä suoraan rakennuksen tietoihin ”hankkeen kuvaus” välilehdellä.

 • RH1 – Rakennushankeilmoitus. RH1-lomake on täytetään kun kyseessä on uudisrakennus,  rakennuksen laajentaminen, uudestaan rakentamiseen verrattava muutostyö tai muutostyö, joka vaikuttaa rakennuksen kerrosalaan tai huoneistoalaan ja huonelukuun.Myös rakennuksen käyttötarkoituksen muutos vaatii lomakkeen täyttämisen. Jokaisesta rakennuksesta tulee olla oma RH1-lomake. RH1-lomaketta ei tarvitse täyttää kevyistä rakennelmista.
 • RH2 – Asuinhuoneistot ilmoitus. Jos olemassa olevaan asuntoon tehdään muutoksia tai uusia asuntoja on enemmän kuin yksi, tulee täyttää RH2-lomake.
 • RH3 – Rakennushanketietojen korjausilmoitus. Rakennushanketietojen korjausilmoituksella korjataan väestörekisterikeskukselle jo ilmoitettua tietoa.
 • RK9 – Ilmoitus rakennuksen poistumasta.

Rakennuslupahakemuksen selvitykset energiatehokkuudesta

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 määrää:

”Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät.”

Energiatodistuksen piiriin ei kuulu alle 50m² neliömetrin rakennukset, kirkot, kasvihuoneet ym. Voit tarkastaa vaatimukset energiatodistuksen laatijasta, vapautukset energiatodistuksesta ym. määräykset kappaleen alun linkistä.

Käytännössä siis luvan saanut energiatodistuksen laatija toimittaa käyttämästään laskentaohjelmasta tulostetut laskelmat ja suunnitelmat sähköisenä lupapalveluun. Liitteet palautetaan lupapiste.fi sivustolla ”Suunnitelmat ja liitteet” välilehdellä.

 • Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta.(lupaliite)
 • Laajennusten energiatehokkuusvaatimukset.(lupaliite)
 • Tiiveyskortti (energiaselvityksen liite, ilmanvuotoluku)
 • Pientalon energiavalintoja (lupaliite)
 • Suurten kohteiden energiavalintoja (lupaliite)