Asemapiirustus

Asemapiirustuksessa esitetään mittakaavassa 1:200 tai 1:500 rakennettavan kohteen sijoittuminen maastoon ja ympäröiviin rakennuksiin nähden siten, että vaikutukset rakennuspaikkaan ja sen Iähiympäristöön ilmenevät.

Asemapiirroksen tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista, soveltuu tontille tai rakennuspaikalle ja ympäristöönsä sekä täyttää tontin tai rakennuspaikan käytön osalta sille osoitetut vaatimukset.

Asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja piha-alueen tiedot ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Lisäksi asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan ja rakennuksen mahdolliseen suojeluun tai rauhoittamiseen liittyvät tiedot.

Muutettaessa rakennusta, rakennelmia tai pihajärjestelyjä on asemapiirrokseen sisällyttävä tiedot toimenpiteiden vaikutuksesta rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön.

Asemapiirustus – mitä esitetään?

Mitä asemapiirustuksessa esitetään? Esitettävät asiat löytyvät Ympäristöministeriön asetuksessa 2015/216 jonka mukaan alla oleva lista on laadittu. Sivullamme on myös joitakin yleisesti ja/tai tapauskohtaisesti vaadittuja merkintöjä.

Rakennuspaikan ja rakennuksen koordinaatit esitetään yleensä ETRS-GK tasokoordinaatistojärjestelmällä, korkeusasema N-2000 järjestelmällä. Käytettävä ETRS- GK koordinaatisto määräytyy rakennuspaikan sijainnin mukaan välille ETRS-GK20 ja ETRS-GK31.

Alla oleva lista toimii mukavasti pienenä tarkastuslistan, selain jättää tarkastetut kohdat muistiin evästeiden avulla muutamaksi päiväksi.

Rakennuspaikan tiedot

 • Rakennuspaikan rajat mittoineen.
 • Lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella korttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat.
 • Kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet.
 • Kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamerkinnät määräyksineen.
 • Rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajojen suunnitellut ja olemassa olevat viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet korkeusluvuin ja korkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkopuolella.
 • Rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittävän laajasti lähiympäristön rakennukset.
 • Rakennuspaikan eritelty kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma, jollei niitä tehdä erillisinä selvityksinä.

 

Rakennuksen tiedot

 • Rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku.
 • Korjaus- tai muutostyötä koskevassa piirroksessa olemassa olevan rakennuksen muutettava osa.
 • Rakennuspaikan rajoittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta.
 • Suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja olemassa olevan rakennuksen viralliset ja mitatut korkeusasemat.
 • Alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti.
 • Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin.
 • Muut rakennusta palvelevat liittymät.
 • Vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivojen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka (imeytyskentät yms.).
 • Sadevesi- ja perusvesikaivot sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely.
 • Rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot.

 

Piha-alueen tiedot

 • Piha-alueen eri kohtien suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet.
 • Pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat.
 • Säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, oleskelualueet, autopaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -rakenteet.
 • Väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivot.
 • Kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella.
 • Säilytettävät ja/tai poistettavat istutukset ja puusto, sekä istutettavat alueet.
 • Ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit.

 

Muita yleisesti ja/tai tapauskohtaisesti vaadittuja merkintöjä

 • Pohjoisnuoli.
 • Rakennuksen paloluokka.
 • Rasitteet
 • Asemakaavan nro ja hyväksymisajankohta.
 • Suunnitellut lisärakentamisvaraukset.
 • Muutostöissä muutettava alue.