Leikkauspiirustus

Pääpiirustuksissa esitetään rakenteista vain perusratkaisut. Rakennuslupavaiheen rakennetyyppikuvauksissa on oleellista esittää määräysten vaatimustason täyttyminen. Yksityiskohtaisemmat rakennekuvaukset ovat osa hankkeen erityissuunnitelmia.

Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on esitettävä poikkileikkauksina ja taustalla näkyvät asiat projektioina. Pohjapiirustuksiin on merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava kohta ja katselusuunta.

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä on pohja- ja leikkauspiirustusten on ulotuttava riittävän laajalle alueelle ja niihin on lisäksi sisällyttävä toisistaan erottuvin merkinnöin tieto purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista.

Leikkauspiirustukset ja rakenteet – Mitä esitetään?

Leikkauspiirustuksessa esitetään erityyppiset pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on leikattuina. Leikkaustasot on valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot.

Leikkauspiirustuksessa esitetään maan ja maantäytön, perustusten, ulkoseinän ja vesikaton rakenteet sekä rakennuksen rakenne, korko- ja mittatietoja.

Rakennetyypit esitettään yhdellä leikkauspiirustuksella (omakotitalo ja pienet vastaavat rakennuskohteet) tai erillisenä tiedostona, A4-vihkona.

Rakenteita ja merkintöjä

 • Rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat, portaat, luiskat.
 • Rakenteiden materiaalit ja niiden lämmön-, veden-, kosteuden-, ääneneristyksen sekä palotekniset (myös pintojen luokkavaatimukset) ominaisuudet kuvataan ainakin niiltä osin, kun rakentamismääräyksissä on asetettu vaatimustaso.
 • Rakennetyypeissä kuvataan ulko- ja väliseinä-, ala-, väli- ja yläpohja sekä vesikattorakenteet. Hormi-, roilo- ja mahdolliset savuhormirakenteet.
 • Hissi- ja muut kuilut sekä parvet ja tarvittaessa alakatot.
 • Vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten räystäät, aurinkokerääjät. Alapohja ja alapohjan alaiset rakenteet.
 • Rakennetyyppien paikannus (leikkauslinjat ja niiden tunnukset) merkitään pohja- ja leikkauspiirroksiin.
 • Muutostöissä muuttuvissa rakenteissakin tulee merkitä määräysten vaatimustasot ja rakenteen kyseiset arvot. Myös vanhan rakenteen rakennekerrokset tulee eritellä
 • Merkinnöissä mainitaan sekä vaatimustaso, että rakenteen kyseinen arvo. Lisäksi merkinnästä tulee ilmetä mihin määräykseen tai tietoon vaatimustaso pohjautuu.
 • Haettaessa lupaa olevien rakenteiden muuttamiseen, tulee rakennetyypistä selkeästi ilmetä, mikä rakenteen osa on vanha ja mikä on uusi. Jos kyseessä on arvio, tämä mainitaan.

 

Rakennuksen mitoitusta

 • Rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat.
 • Kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat.
 • Vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja kulkuaukkojen vapaa korkeus
 • Huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus.
 • Ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat.
 • Ikkunapenkkien ja suojakaiteiden korkeudet korkeusmittoina piirroksissa tai mitoitus selostetaan piirustuksen tekstiosassa.
 • Maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus.
 • Olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä.
 • Perustukset rakennesuunnitelman mukaisesti.
 • Muutostöissä säilytettävä ja muutettava alue on merkitty piirustusmääräysten mukaisesti.